SPLOŠNI POTOVALNI POGOJI

1. CENE NA INTERNETU in uporaba internetnih iskalnikov

Kontinuirano se maksimalno trudimo, da so na internetu objavljene cene, čim bolj ažurne in natančne. 100% točnosti objavljenih cen ter 100% natančnosti pri preverjanju razpoložljivosti na žalost ne moremo zagotoviti, zato si pridržujemo pravico do napak, tako pri internetni objavi cen kot tudi pri pravilnosti delovanja programskih kod za preverjanje razpoložljivosti. Rezervacija se šteje za fiksno potrjeno komaj, ko jo pisno potrdi organizator potovanja in ko je sede na transakcijski račun potovalne agencije dogovorjeno plačilo. Če imamo na internetu hkrati objavljenih več enakih ponudb z različno ceno, je načeloma pravilna tista ponudba, ki je bila najkasneje objavljena.

2. VSEBINA ARANŽMAJA

Organizator vašega potovanja jamči izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v popolnosti in na opisani način uresničil aranžma, razen v primeru izrednih okoliščin (vojna, nemiri, stavke, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, ipd.).

3. PRIJAVE IN VPLAČILA
Cene za vse aranžmaje je potrebno plačati v evrih (€). Ob prijavi potnik plača akontacijo in podpiše potovalno pogodbo oz. preko interneta naroči želeno potovanje. Rezervacija je dokončno potrjena, ko prispe plačilo na transakcijski račun potovalne agencije. Na ta načina postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, pravna obveznost za potnika in za organizatorja. Potnik se obvezuje doplačati razliko, ki bi nastala zaradi morebitne računske napake prodajalca, prav tako se prodajalec obvezuje vrniti potniku morebiti preveč zaračunani znesek, ki izvira iz računske napake. Ta obveza velja do izteka poslovnega leta.

4. CENE ARANŽMAJA

Organizator si pridrži pravico do spremembe cen v primeru spremembe cen hotelskih, prevoznih in drugih storitev, oz. če se spremeni razmerje med valutami, ki so osnova za izračun cene.

5. KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV
Hoteli v programu so označeni v skladu z uradno kategorizacijo, veljavno v času, ko se je program pripravljal. Organizator ne prevzema odgovornosti za katerokoli pisno ali ustno informacijo, ki ni v skladu z opisi storitev v tem programu.

6. SPREMEMBA PROGRAMA
Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (točka 2). Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev le z namestitvijo v objektu iste ali višje kategorije v istem kraju, ter na lastne stroške. Če v programu nastanejo pomembne spremembe brez opravičljivega razloga, bo organizator kupcu povrnil celoten vplačani znesek, v kolikor bi kupec odpovedal aranžma pred njegovim začetkom. Če bistvene spremembe nastanejo v času koriščenja aranžmaja, potnik plača le stroške realiziranih storitev do trenutka spremembe programa.

7. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI

Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, katerim se ni mogoče izogniti ali jih preprečiti, in ki bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne bi objavil ali zanj ne sprejemal rezervacij, če bi le-te obstajale v času objave in prodaje aranžmaja. Organizator lahko odpove aranžma tudi v primeru, če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev. Organizator je kupce dolžan o tem obvestiti najmanj pet dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nikakršne obveznosti za nadomestilo škode kupcem, temveč kupcem vrne vplačani znesek.

8. ODPOVED POTOVANJA
Če potnik želi odpovedati potovanje mora to storiti pisno. Datum pisne odpovedi je osnova za obračun stornacije in to za odpoved:
– do 30 dni pred odhodom organizator zadrži 50%,
– od 29 do 22 dni pred odhodom organizator zadrži 65 %,
– od 21 do 15 dni pred odhodom organizator zadrži 85 %,
– od 14 do 0 dni pred odhodom organizator zadrži 100 % cene
aranžmaja,
– če se potnik ne pojavi, ali odpove aranžma že po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja.

9. ODSTOPNINA
Kadar potnik ob prijavi predvidi možnost, da bo moral zaradi določenih okoliščin, ki bi nastopile pri njem ali v njegovi ožjih družinskih članov odpovedati potovanje, lahko plača odstopnino. Dogovor o odstopnini praviloma velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni, nesreče ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci). Potnik mora ob odpovedi potovanja zaradi višje sile predložiti dokument ustrezne ustanove (vprimeru bolezni ali smrti v ožjem družinskem krogu potrdilo ustrezne zdravstvene ustanove z izrecno navedbo zdravniškega mnenja, da obolela oseba ni zmožna potovati, oziroma v primeru smrti mrliški list). Za natančnejše informacije glede odstopnine se pozanimajte v vaši potovalni agenciji.

10. OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA
Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov skladno z dobrimi navadami v turizmu. Organizator izključuje vsakršno odgovornost v primeru spremembe ali ne realizacije storitev nastalih zaradi višje sile (glej točko 2) ali zamud prevoznih sredstev.

11. POTNIKOVE OBVEZNOSTI
Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi prepisi svoje države, kakor tudi tiste, v katere potuje (splošno pravilo je, da mora biti potni list veljaven vsaj 6 mesecev po vrnitvi domov); nadalje mora spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih, ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem hotelskih storitev. V kolikor potnik ne bi upošteval svojih obveznosti, potnik odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru.

12. NASTANITEV V SOBAH
V kolikor potnik pri rezervaciji ni zahteval sobe s posebnimi značilnostmi, bo sprejel nastanitev v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v dotičnem hotelu.

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI IN ZAŠČITA
Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Potnik ima pravico do zdravstvene zaščite in zdravstvenih storitev v domovini v domovini in tujini v obsegu in na način, ki je določen s predpisi pristojne zdravstvene ustanove in se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom potovanja.

14. REŠEVANJE PRITOŽB
Če pride do nekvalitetne ali nepopolne izvedbe storitev navedenih v programu, potnik lahko zahteva sorazmerno odškodnino s pismeno pritožbo po naslednjem postopku:
– Takoj v kraju samem mora reklamirati neustrezno storitev pri morebitnem predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa pri ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom v dobrem namenu.
– Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno potrdilo.
– Najkasneje v 2 mesecih po povratku s potovanja mora predati svojo individualno pisno pritožbo ter priložiti pisno potrdilo s podpisom morebitnega predstavnika in morebitne račune za dodatne stroške. Za aranžmaje, kjer je glavni organizator podjetje s sedežem v evropski uniji in izven nje, je rok za pritožbo 30 dni po vrnitvi iz potovanja.
– Organizator je dolžan izdati pisno odločbo k navedeni pritožbi v 14 dneh po njenem sprejemu; če pa potnik ni predložil vseh potrebnih dokumentov v roku potrebnem za njegovo pridobitev.
– Dokler organizator ne izda sklepa, se potnik odreče posredovanju katerekoli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom. Maksimalno nadomestilo po pritožbi lahko doseže znesek cene aranžmaja. S tem se izključuje pravica kupca do nadomestila idealne škode.

15. SODNA PRISTOJNOST
V smislu 14. točke teh pogojev ima kupec storitve po tem programu pravico do reklamacije pri organizatorju programa. Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na sodišču. V tem primeru je pristojno sodišče v kraju, kjer ima sedež turistična agencija Columb.